Meni
Zapri meni
Zapri

Splošni pogoji natečaja "S SRČNO ZGODBO DO ODLIČNE TEKAŠKE NAGRADE!"

 

1. Splošne določbe

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v natečaju "S SRČNO ZGODBO DO ODLIČNE TEKAŠKE NAGRADE!". Organizator: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana, matična št.: 5758980000, ID št. za DDV: SI61431761 (v nadaljevanju: organizator).

Izvajalec: Agencija 101 d.o.o., Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana, matična št.: 3439780000, ID. št. za DDV: SI53747020 (v nadaljevanju: izvajalec).

Natečaj se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 18. 9. do vključno 11.59 ure dne 9. 10. 2023. Vsi udeleženci, ki pristopijo k natečaju, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k natečaju v celoti strinjajo.

 

2. Namen natečaja

Namen natečaja "S SRČNO ZGODBO DO ODLIČNE TEKAŠKE NAGRADE" (v nadaljevanju natečaj) je promocija vrednot, blagovnih znamk, storitev in produktov podjetja Porsche Slovenija. Oglaševanje in udeležba v natečaju poteka v skladu s predpisi o oglaševanju storitev in produktov, ki jih zastopa organizator natečaja.

 

3. Udeleženci

Udeleženci natečaja so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so davčni rezidenti Republike Slovenije. V natečaju ne morejo sodelovati izvajalci natečaja, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci), osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi natečaja ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi natečaja.

Pogoji za sodelovanje v natečaju so:

-      polnoletnost ter okoliščina, da je sodelujoči davčni rezident Republike Slovenije,

-      lastna inspirativna tekaška izkušnja / zgodba in bi jo želela podeliti javno ter z njo navdihniti širšo javnost za gibanje, tek …

Vsak udeleženec lahko sodeluje v natečaju le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v natečaju potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi pravili. Prav tako vsak izmed udeležencev izrecno potrjuje, da gre za inspirativno zgodbo, ki je njegova lastna zgodba ter da zgodba temelji na dejanskih dogodkih oziroma doživljanjih sodelujočega posameznika.

Vsi udeleženci v natečaju soglašajo z uporabo osebnih podatkov (GDPR) - in sicer uporabo posredovanega elektronskega naslova prijavitelja za potrebe kontaktiranja v primeru izbora zgodbe za objavo. Pet udeležencev, katerih zgodbe bodo izbrane, pa bodo na podlagi posebnega soglasja po obvestilu o izboru lahko podali svoje strinjanje z objavo /deljenjem fotografij na socialnih omrežjih Volkswagen Slovenija, Ljubljanski maraton, spletni strani Volkswagen Revija, v e-novicah Ljubljanski maraton in Volkswagen ter na posebnem zaslonu v okviru dogodka Ljubljanski maraton.

 

4. Način sodelovanja

Udeleženci natečaja sodelujejo tako, da na spletni strani izpolnijo obrazec. Povezava spletne strani https://vw-inspirativne-zgodbe.si/ bo deljena in objavljena v izbranih objavah na družbenih omrežjih Volkswagen (FB @Volkswagenslovenija in na IG @Volkswagenslovenia), na družbenih omrežjih Ljubljanski maraton (FB @Ljubljanskimaraton in IG @ljmaraton) ter v e-novicah Ljubljanski maraton in Volkswagen.

Udeleženec sodeluje tako, da  izpolni obrazec za deljenje svoje zgodbe, in sicer na način, da zapišejo svojo inspirativno tekaško zgodbo, navede svoj naslov elektronske pošte ter poda soglasja, ki jih potrebujemo za kontaktiranje v primeru morebitne izbire zgodbe za objavo.

Zapis zgodbe mora:

−       biti podan v slovenskem jeziku,

−       vsebovati inspirativno tekaško zgodbo zapisano v obsegu najmanj 80 besed,

−       predstavljati lasten avtorski zapis dogodkov ali razmišljanj sodelujočega udeleženca.

Prvih 30 udeležencev, ki bodo skladno s predmetnimi pravili veljavno delili svoje tekaške zgodbe, bo v zahvalo za sodelovanje prejelo praktična tekaška darila (vrednost nagrad ne presega 42 EUR).

Izmed vseh, ki bodo v času od 18. 9. do 9. 10. 2023 na zgoraj naveden način delili svojo tekaško zgodbo, bomo med vsemi deljenimi zgodbami izbrali 5 najbolj inspirativnih tekaških zgodb.

Izbranih 5 najbolj inspirativnih tekaških zgodb:

−       bomo objavili na Volkswagen Revija ter delili na vseh zgoraj navedenih digitalnih kanalih. V zvezi s tem bomo izbrance predhodno kontaktirali, pridobili njihovo soglasje za objavo in pripravili zgodbo za objavo ter pridobili morebitno dodatno slikovno ali video gradivo za objavo;

−       bo v obliki krajšega povzetka, primernega za objavo, prikazanih tudi na posebnem zaslonu v okviru tekaškega maratona. Pri tem bo mimoidočim na tekaškem maratonu omogočeno, da bodo oddali svoj glas za zgodbo, ki jih je najbolj prepričala oziroma jim je najbolj všeč; udeleženec, ki je oddal zgodbo, ki bo prejela najvišje število glasov mimoidočih pa bo prejel glavno nagrado - tekaške copate v vrednosti do 200 € .

Vsi udeleženci, ki bodo izbrani za objavo najbolj inspirativnih zgodb ter katerih zgodba bo z njihovim soglasjem objavljena bodo v zahvalo za sodelovanje prejeli dodatno Volkswagen tekaško darilo (skupna vrednost obeh nagrad ne presega 42 €). Za udeleženca, ki bo prejel obvestilo o izboru pa se nanj ne bi pravočasno odzval ali ne bi podal soglasja za objavo zgodbe se šteje, da je umaknil svojo prijavo na natečaju ter ni upravičen do nagrade. Pri tem se udeleženec kot avtor zgodbe izrecno strinja, da bo lahko zgodbe v izvirni ali predelani obliki objavljene brez kakršnega koli izplačila denarnega nadomestila.

Nobena od nagrad ni zamenljiva ali izplačljiva v denarju.

Vsak posameznik lahko v natečaju sodeluje le enkrat ter lahko nagrado (Volkswagen tekaško darilo) prejme le enkrat (izjema so prejemniki dodatne nagrade - izbor 5-ih zgodb, ter prejemnik glavne nagrade, ki bo poleg Volkswagen tekaškega darila prejel tudi glavno nagrado -  tekaške copate v vrednosti do 200 €).

Nakup produktov Porsche Slovenija ni pogoj za sodelovanje v natečaju. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci natečaja. Udeleženec lahko kadarkoli prekliče sodelovanje v natečaju. Preklic mora zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na e-naslov organizatorja info@volkswagen.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v natečaju in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz natečaja izhajajo.

Vsaka uporaba lažnih ali dvojnih profilov ali upravičen sum tega se sankcionira z izločitvijo sodelujočega iz natečaja.

Izbranci natečaja bodo obveščeni o izboru na oddan e-mail naslov.

 

5. Reportaža inspirativne tekaške zgodbe

V sklopu natečaja bodo izbrani z najbolj inspirativnimi tekaškimi zgodbami kontaktirani za pripravo zgodbe ter povzetka zgodbe (za objavo na posebnem digitalnem zaslonu na tekaškem maratonu), katero so delili v obrazcu ter pridobitev slikovnih gradiv v sklopu objave. Izbrani udeleženci bodo prejeli v podpis tudi pristopno Izjavo za objavo in deljenju zgodbe ter slikovnih gradiv na digitalnih kanalih v izbranem časovnem obdobju.

Pred samo objavo bo končna verzija zgodbe poslala v potrditev tudi udeležencu. V objavi bo poleg same zgodbe objavljeno izključno ime izbrane osebe ter dogovorjeno fotografsko in videografsko gradivo.

 

6. Izbor, glasovanje ter obveščanje

Izbor petih najbolj inspirativnih tekaških zgodb bo potekal 11. 10. 2023 na sedežu izvajalca natečaja. Izvedla ga bo s strani organizatorja potrjena 3-članska komisija.

Izbor bo opravljen med vsemi popolnoma oddanimi tekaškimi zgodbami med 18. 9.  in 9. 10. 2023 na spletni strani https://vw-inspirativne-zgodbe.si/. Osebe, ki izpolnijo obrazec morajo izpolnjevati pogoje za sodelovanje, opredeljeni s predmetnimi splošnimi pogoji.

Izbor bo naredila 3-članska komisija. Merilo za izbor bo inspirativnost tekaške zgodbe v smislu izbora zgodb, ki imajo s svojim sporočilom po oceni komisije možnost, da navdihnejo ali motivirajo javnost za gibanje/ tek. Evidenca ali zapisnik se hrani na sedežu izvajalca  natečaja v skladu s temi pravili.

Glasovanje mimoidočih na dogodku Volkswagen Ljubljanski maraton bo omogočeno na dan 21. 10. 2023, predvidoma med 10.00 ter 17.00 uro (točne ure glasovanja bodo odvisne od tehničnih možnosti ter jih bo izvajalec opredelil naknadno) in 22. 10. 2023, predvidoma med 8.00 in 16.00 uro. Udeleženec, katerega zgodba bo prejela največ veljavnih glasov, bo upravičen do prejema glavne nagrade - tekaške copate v vrednosti do 200 €. Pogoj za prevzem glavne nagrade s strani upravičenega udeleženca je, da bo izvajalcu  najkasneje v dveh dneh od poziva posredoval svojo davčno številko zaradi obračuna in plačila akontacije dohodnine, saj vrednost glavne nagrade presega znesek 42,00 EUR. Stroške akontacije dohodnine glede glavne nagrade bo nosil organizator. V primeru, da upravičenec do glavne nagrade ne bi pravočasno posredoval podatkov za obračun davka, se šteje, da se nagradi odreka; pri čemer bo glavna nagrada v takšnem primeru ostala nepodeljena. Rok za dostavo glavne nagrade predvidoma znaša do 60 dni.

Nagrajenec glavne nagrade (tekaški copati) bo objavljen 23. 10. 2023 na https://vw-inspirativne-zgodbe.si/.

Rezultati izbora so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

 

7. Objava inspirativne tekaške zgodbe

Pogoj za deljenje  inspirativne tekaške zgodbe je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v natečaju ter v primeru, da so izbrani, organizatorju na posredovano obvestilo o izbiri odgovorijo najkasneje v roku 2 delovnih dni (od posredovanja elektronskega sporočila organizatorja) in mu skladu z dogovorom posreduje, potrebne informacije, soglasja ter foto ali video material za pripravo zgodbe za objavo (podrobnejši opis zgodbe s pomočjo intervjuja osebe, fotografije ali video vsebine vezane na izbrano zgodbo). V primeru, da izbrani udeleženec ne odgovori ali ne posreduje pravočasno točnih in pravilnih zahtevanih podatkov, se šteje, da je deljenje inspirativne tekaške zgodbe zavrnil, organizator pa je prost svoje obveznosti glede objave zgodbe ter glede podelitve nagrade.

Izbrani bodo kontaktirani s strani organizatorja natečaja (na e-naslov, posredovan ob prijavi) in bodo na navedeni e-mail naslov obveščeni o dodatnih informacijah vezanih na objavo zgodbe.

Organizator si pridržuje pravico, da zavrne deljenje inspirativne tekaške zgodbe če:

 −       se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;

−       izbrani udeleženci ne izpolnjujejo pogojev za deljenje inspirativne tekaške zgodbe;

−       se ugotovi, da je uporabnik v natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji natečaja;

−       se izbrani v roku dveh dni ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za objavo zgodbe ali ne posreduje podatkov ali soglasij;

−       v drugih primerih, ko objava zgodbe ne bi bila možna ali zakonita.

 

8. Izključitev odgovornosti

 Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 −       (ne)delovanje družabne spletne mreže

−       vse ostale aktivnosti na spletni mreži

−       kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v natečaju;

−       kakršnekoli posledice ob objavi in deljenju inspirativne tekaške zgodbe (deljenje svoje zgodbe/izkušnje za objavo je na lastno odgovornost).

 

 9. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi Pravili, splošnimi akti organizatorja natečaja s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

Sodelujoči v natečaju organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

-      izvedbe natečaja skladno s temi splošnimi pogoji;

-      obveščanja izbranih udeležencev natečaja v skladu s temi pogoji;

-      objave izbranih inspirativnih zgodb skladno s temi splošnimi pogoji;

-      objavo in deljenje inspirativne tekaške zgodbe.

Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam, razen na način in pod pogoji, kot so opredeljeni s predmetnimi splošnimi pogoji (objava izbranih zgodb na podlagi posebnega dodatnega soglasja izbranega udeleženca). Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Čas hrambe: Osebni podatki izbranih bodo obdelani do izvedbe, vključno s predajo, nato pa bodo izbrisani. Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na www.volkswagen.si. Za vsa vprašanja in za izvajanje svojih pravic se lahko udeleženec obrne na pooblaščeno osebo e-pošta: dpo.pslo(kwfat)porsche(kwfdot)si)

 

10. Dokumentacija

Dokumentacijo v zvezi z natečajem hrani izvajalec, in sicer: dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo natečaja ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih izvajalca  do konca natečaja; dokumentacija v zvezi z izbranimi (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po preteku zgoraj navedenih rokov izvajalec dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

 

11. Dostop do pravil natečaja

Navodila natečaja so na voljo na spletni strani https://www.volkswagen.si/splosni-pogoji-natecaja-s-srcno-zgodbo/ ter dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

 

12. Ostale določbe

Organizator in izvajalec ne odgovarjata za zapoznele ali neprimerne objave. Odločitev organizatorja natečaja o vseh vprašanjih v zvezi z natečajem in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

Organizator natečaja si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na Facebook strani Volkswagen Slovenija v komentarju objave.

Natečaj ni organiziran s strani družbe Meta Platforms Ireland Limited, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova tega natečaja. Meta Platforms Ireland Limited ne sponzorira in ne upravlja natečaja ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v natečaju, se posredujejo organizatorju oz. izvajalcu in ne družbi Meta Platforms Ireland Limited.

Za vse morebitne spore iz naslova natečaja, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

 

Ljubljana, 18. 9. 2023

Oh-oh!
Zdi se, da vaš brskalnik ni posodobljen. Mogoče naša spletna stran ne deluje optimalno. Večina brskalnikov (ne pa MS Internet Explorer 11 in starejši) še vedno deluje dobro.

Priporočamo vam, da posodobite svoj spletni brskalnik!
Najnovejša različica lahko zagotovi dobro izkušnjo kjer koli v internetu.

Hvala za obisk in se zabavajte,
Vaša ekipa Volkswagen