Meni
Zapri meni
Zapri

Splošni pogoji nagradne igre "Uvrstite se v žreb za smuči ELAN"

 

1. Splošne določbe
Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri "Uvrstite se v žreb za smuči ELAN". Organizator: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana, matična št.: 5758980000, ID št. za DDV: SI61431761 (v nadaljevanju: organizator).

Izvajalec: Agencija 101 d.o.o., Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana, matična št.: 3439780000, ID. št. za DDV: SI53747020 (v nadaljevanju: izvajalec).

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 8. 1. 2024 do vključno 23:59 ure dne 31. 1. 2024. Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo.


2. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre "Uvrstite se v žreb za smuči ELAN" (v nadaljevanju nagradna igra) je promocija storitev podjetja Porsche Slovenija. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka v skladu s predpisi o oglaševanju storitev, ki jih zastopa organizator nagradne igre.

3. Udeleženci
Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne morejo sodelovati izvajalci nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci), osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi pravili.

4. Način sodelovanja
Udeleženci nagradne igre lahko v nagradni igri sodelujejo na način, da ob veljavni prijavi na brezplačne e-novice podjetja Volkswagen (na spletni strani https://prijava.volkswagen.si/) podajo svoje ločeno soglasje za sodelovanje v nagradni igri.

Izmed vseh, ki se bodo v času od 8. 1. do 31. 1. 2024 prijavili na e-novice podjetja Volkswagen ter bodo podali svoje soglasje za sodelovanje v nagradni igri, bomo izžrebali enega (1) nagrajenca, ki bo prejel smuči Elan s podobo Volkswagen. V žrebanju sodelujejo izključno tisti udeleženci, ki so svoje sodelovanje v nagradni igri podali tekom trajanja nagradne igre.

Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. Nakup produktov ali storitev Porsche Slovenija ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre. Udeleženec lahko kadarkoli prekliče sodelovanje v nagradni igri. Preklic mora zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na e-naslov organizatorja info@volkswagen.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz nagradne igre izhajajo. 

Vsaka uporaba lažnih ali dvojnih profilov ali upravičen sum tega se sankcionira z izločitvijo sodelujočega iz nagradne igre.

Dobitnik nagrade bo obveščen prek elektronske pošte.

5. Nagrade:
V sklopu nagradne igre bo podeljena ena (1) glavna nagrada. Nagrada je:

 • 1x ELAN Amphibio 16 FusionX smuči

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Vrednost nagrade presega 42,00 eur, zato je ta nagrada obdavčena. Vrednost nagrade je 860,66€ + DDV. Izvajalec bo za nagrajenca od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Nagrajenec je seznanjen, da se lahko s prejemom nagrade uvrsti v višji dohodninski razred. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe oziroma druge davčne obveznosti gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost prejete nagrade skupaj s plačano akontacijo dohodnine se bo nagrajencu vključila v letno odmero dohodnine. Nagrajenec je ob prevzemu nagrade dolžan podpisati potrdilo o izročitvi in prejemu nagrade, na katero med drugim zapiše tudi svojo davčno številko.

6. Žrebanje, dodeljevanje nagrad in obveščanje nagrajencev
Žrebanje bo potekalo 2. 2. 2024 na sedežu izvajalca nagradne igre, izvedla pa ga bo s strani organizatorja potrjena komisija.

Žreb bo opravljen tako, da bo izmed vseh prijavljenih v obdobju od 8. 1. do 31. 1. 2024, nagrajenca, ki izpolnjuje zahteve 4. člena, izžrebala 3-članska komisija predstavnikov izvajalca. Žreb bo računalniško evidentiran oz. se bo o njem vodil zapisnik. Evidenca ali zapisnik se hrani na sedežu organizatorja nagradne igre v skladu s temi pravili.

Ob zaključku nagradne igre bo nagrajenec obveščen po elektronski pošti. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno strinjajo z uporabo kontaktnih podatkov, ki so jih navedli ob prijavi na e-novice in/ali tiskano revijo za potrebe izvedbe nagradne igre. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

7. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter v primeru, da so izžrebani, organizatorju v email sporočilu v roku 2 delovnih dni posredujejo podatke, potrebne za koriščenje nagrade (ime in priimek, stalni naslov in davčna številka zaradi obračuna in plačila akontacije dohodnine, saj vrednost nagrade presega znesek 42,00 EUR (tržna vrednost nagrade znaša 1.050 EUR). Stroške akontacije dohodnine nagrade bo nosil organizator. V primeru, da upravičenec do nagrade ne bi pravočasno posredoval podatkov za obračun davka, se šteje, da se nagradi odreka; pri čemer bo nagrada podeljena 2. izžrebancu. V kolikor se nagrada tudi 2. izžrebancu ne podeli, se žreb nadaljuje, dokler se ne izžreba nagrajenca, ki izpolnjuje vse pogoje za prevzem nagrade.

Nagrajenec bo kontaktiran s strani izvajalca nagradne igre in bo na e-mail naslov obveščen o prevzemu nagrade.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;
 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre;
 • se nagrajenec prek e-maila v roku dveh dni ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade;
 • v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

8. Izključitev odgovornosti

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 • (ne)delovanje spletne mreže
 • vse ostale aktivnosti na spletni mreži
 • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju;
 • nedostavljene pošiljke z nagradami;
 • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

9. Varovanje osebnih podatkov
Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi Pravili, splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

 • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
 • obveščanja izžrebanega nagrajenca v skladu s temi pogoji;
 • objave izžrebanega nagrajenca skladno s temi splošnimi pogoji;
 • podelitve nagrade.

Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam - izjema je javna objava imena in priimka izžrebanega nagrajenca. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Čas hrambe: Osebni podatki izbranih bodo obdelani do izvedbe, vključno s predajo, nato pa bodo izbrisani. Izjema so osebni podatki izžrebanega nagrajenca, ki se bodo hranili 10 let, skladno z določbo 10. člena predmetni pogojev. Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na www.volkswagen.si. Za vsa vprašanja in za izvajanje svojih pravic se lahko udeleženec obrne na pooblaščeno osebo e-pošta: dpo.pslo(kwfat)porsche(kwfdot)si).

10. Dokumentacija
Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani izvajalec, in sicer: dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih izvajalca do konca nagradne igre; dokumentacija v zvezi z izbranimi (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani pri izvajalcu in organizatorju nagradne igre v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku zgoraj navedenih rokov izvajalec dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

11. Dostop do pravil nagradne igre
Navodila nagradne igre so na voljo na spletni strani https://www.volkswagen.si/splosni-pogoji-nagradne-igre-uvrstite-se-v-zreb-za-smuci-ela, kjer so dostopna in na vpogled vsem udeležencem. 

12. Ostale določbe
Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil ali pravico spremeniti ali ustaviti izvajanje nagradne igre, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi.

O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani https://www.volkswagen.si/splosni-pogoji-nagradne-igre-uvrstite-se-v-zreb-za-smuci-ela, kjer je dosegljiva povezava do pravil nagradne igre.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Ljubljana, 13. 12. 2023

Oh-oh!
Zdi se, da vaš brskalnik ni posodobljen. Mogoče naša spletna stran ne deluje optimalno. Večina brskalnikov (ne pa MS Internet Explorer 11 in starejši) še vedno deluje dobro.

Priporočamo vam, da posodobite svoj spletni brskalnik!
Najnovejša različica lahko zagotovi dobro izkušnjo kjer koli v internetu.

Hvala za obisk in se zabavajte,
Vaša ekipa Volkswagen