Meni
Zapri meni
Zapri

Splošni pogoji nagradne igre "Podarjamo smuči Elan s podobo Volkswagen"

1. Splošne določbe
Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri "Podarjamo smuči Elan s podobo Volkswagen". Organizator: PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana, matična št.: 5758980000, ID št. za DDV: SI61431761 (v nadaljevanju: organizator).

Izvajalec: Agencija 101 d.o.o., Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana, matična št.: 3439780000, ID. št. za DDV: SI53747020 (v nadaljevanju: izvajalec).

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 26. 1. 2023 do vključno 23:59 ure dne 2. 2. 2023. Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo.


2. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre "Podarjamo smuči Elan s podobo Volkswagen" (v nadaljevanju nagradna igra) je promocija storitev podjetja PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. na omrežju Instagram. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka v skladu s predpisi o oglaševanju storitev, ki jih zastopa organizator nagradne igre.

3. Udeleženci
Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne morejo sodelovati izvajalci nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci), osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi pravili.

4. Način sodelovanja
Udeleženci nagradne igre sodelujejo tako, da sledijo Volkswagen Slovenija (volkswagenslovenia) profilu na Instagramu in oddajo komentar pod Instagram objavo, ki se navezuje na nagradno igro za smuči Elan s podobo Volkswagen, objavljeno 26. 1. 2023 na Instagram strani Volkswagen Slovenija (volkswagenslovenia). V komentar označijo osebo, s katero se najraje spuščajo po zasneženih strminah, in sledijo Volkswagen Slovenija (volkswagenslovenia) profilu na Instagramu. Izmed vseh relevantnih komentarjev sledilcev na Instagram strani Volkswagen Slovenija (volkswagenslovenia) bomo izžrebali enega (1) nagrajenca, ki bo prejel smuči Elan s podobo Volkswagen. V žrebanju sodelujejo izključno udeleženci, ki sodelujejo tekom trajanja nagradne igre.

Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. Nakup produktov PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre. Udeleženec lahko kadarkoli prekliče sodelovanje v nagradni igri. Preklic mora zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na e-naslov organizatorja info@volkswagen.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz nagradne igre izhajajo. 

Dobitnik nagrade bo objavljen 3. 2. 2023 na Instagram strani Volkswagen Slovenija (volkswagenslovenia) med komentarji sledilcev pod objavo, ki se navezuje na nagradno igro za smuči Elan s podobo Volkswagen, objavljeno 26. 1. 2023 na Instagram strani Volkswagen Slovenija (volkswagenslovenia).

Vsaka uporaba lažnih ali dvojnih profilov ali upravičen sum tega se sankcionira z izločitvijo sodelujočega iz nagradne igre.

5. Nagrade:
V sklopu nagradne igre bo podeljena ena (1) glavna nagrada. Nagrada je:

·         1x smuči Elan s podobo Volkswagen. 

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. V primeru, da upravičenec do nagrade ne bi pravočasno posredoval podatkov za obračun davka, se šteje, da se nagradi odreka; pri čemer bo nagrada podeljena 2. izžrebancu. V kolikor se nagrada tudi 2. izžrebancu ne podeli, se žreb nadaljuje, dokler se ne izžreba nagrajenca, ki izpolnjuje vse pogoje za prevzem nagrade. Nagrajenec nagrade ne more prenesti na tretjo osebo. 

6. Žrebanje, dodeljevanje nagrad in obveščanje nagrajencev
Žrebanje bo potekalo 3. 2. 2023 na sedežu izvajalca nagradne igre, izvedla pa ga bo s strani organizatorja potrjena komisija.

Žreb bo opravljen tako, da bo izmed relevantnih komentarjev sledilcev, objavljenih v objavah vezanih na nagradno igro, nagrajenca izžrebala 3-članska komisija predstavnikov izvajalca, ki izpolnjuje zahteve 4. člena. Žreb bo opravljen s pomočjo spletnega orodja za naključni žreb in bo računalniško evidentiran, oz. se bo o njem vodil zapisnik. Evidenca ali zapisnik se hrani na sedežu organizatorja nagradne igre v skladu s temi pravili.

Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena in priimka in kraja bivanja. Ime in priimek nagrajenca bosta objavljena 3. 2. 2023, v komentarju pod objavo, vezano na nagradno igro, objavljeno 26. 1. 2023 na Instagram strani Volkswagen Slovenija (volkswagenslovenia). Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Organizator in izvajalec pregledata vse objavljene komentarje sledilcev in zadržujeta pravico diskvalifikacije sodelujočega, če: 

 • sodelujoči prekrši pravila

 • sodelujoči ne odgovori na prošnjo organizatorja v roku 72 ur ali odda napačne podatke ali zaradi drugega razloga ni moč stopiti v kontakt z njim;

 • komentar je žaljiv ali vulgaren, omenjene so znane osebe ali pa vsebina ni v skladu s slovenskim zakonom.

7. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter v primeru, da so izžrebani, organizatorju v zasebnem sporočilu v roku 2 delovnih dni posredujejo podatke, potrebne za koriščenje nagrade (ime in priimek, poštni naslov in elektronski naslov ter davčna številka zaradi obračuna in plačila akontacije dohodnine, saj vrednost nagrade presega znesek 42,00 EUR (tržna vrednost nagrade znaša 861 EUR + DDV). Stroške akontacije dohodnine nagrade bo nosil organizator. V primeru, da upravičenec do nagrade ne bi pravočasno posredoval podatkov za obračun davka, se šteje, da se nagradi odreka; pri čemer bo nagrada podeljena 2. izžrebancu. V kolikor se nagrada tudi 2. izžrebancu ne podeli, se žreb nadaljuje, dokler se ne izžreba nagrajenca, ki izpolnjuje vse pogoje za prevzem nagrade.

Nagrajenec bo kontaktiran s strani organizatorja/izvajalca nagradne igre in bo na e-mail naslov obveščen o prevzemu nagrade.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;

 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre;

 • se nagrajenec prek e-maila v roku dveh dni ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade;

 • v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

8. Izključitev odgovornosti

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 • (ne)delovanje družabne spletne mreže

 • vse ostale aktivnosti na spletni mreži

 • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju;

 • nedostavljene pošiljke z nagradami;

 • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

9. Varovanje osebnih podatkov
Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi Pravili, splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

 • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;

 • obveščanja izbranih v skladu s temi pogoji;

 • objave izbranih skladno s temi splošnimi pogoji;

 • podelitve nagrade. 

Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Čas hrambe: Osebni podatki izbranih bodo obdelani do izvedbe, vključno s predajo, nato pa bodo izbrisani. Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na www.volkswagen.si. Za vsa vprašanja in za izvajanje svojih pravic se lahko udeleženec obrne na pooblaščeno osebo e-pošta: dpo.pslo(kwfat)porsche.si)(kwfdot) 

10. Dokumentacija
Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani izvajalec, in sicer: dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih izvajalca do konca nagradne igre; dokumentacija v zvezi z izbranimi (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku zgoraj navedenih rokov izvajalec dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

11. Dostop do pravil nagradne igre
Navodila oz. splošni pogoji nagradne igre so na voljo na Instagram strani Volkswagen Slovenija (volkswagenslovenia) v BIO profila Volkswagen Slovenija (volkswagenslovenia) in spletni strani Volkswagen Slovenija na  spletnem naslovu: https://www.volkswagen.si/splosni-pogoji-nagradne-igre-smuci-elan-ig ter dostopna in na vpogled vsem udeležencem. 

12. Ostale določbe
Organizator in izvajalec ne odgovarjata za zapoznele ali neprimerne objave. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na Instagram strani Volkswagen Slovenija (volkswagenslovenia).

Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Meta Platforms Ireland Limited, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Meta Platforms Ireland Limited ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju oz. izvajalcu in ne družbi Meta Platforms Ireland Limited.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Ljubljana, 23. 1. 2023

Oh-oh!
Zdi se, da vaš brskalnik ni posodobljen. Mogoče naša spletna stran ne deluje optimalno. Večina brskalnikov (ne pa MS Internet Explorer 11 in starejši) še vedno deluje dobro.

Priporočamo vam, da posodobite svoj spletni brskalnik!
Najnovejša različica lahko zagotovi dobro izkušnjo kjer koli v internetu.

Hvala za obisk in se zabavajte,
Vaša ekipa Volkswagen