Meni
Zapri meni
Zapri

Splošni pogoji nagradne aktivacije Osvojite vikend z enim od električnih Volkswagnov

 

1. Splošne določbe

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v natečaju "Osvojite vikend z enim od električnih Volkswagnov". Organizator: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana, matična št.: 5758980000, ID št. za DDV: SI61431761 (v nadaljevanju: organizator).

Izvajalec: Agencija 101 d.o.o., Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana, matična št.: 3439780000, ID. št. za DDV: SI53747020 (v nadaljevanju: izvajalec).

Natečaj se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 23. 10. do vključno 11.59 ure dne 30. 11. 2023. Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni aktivaciji, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni aktivaciji v celoti strinjajo.

2. Namen nagradne aktivacije

Namen nagradne aktivacije "Osvojite vikend z enim od električnih Volkswagnov" (v nadaljevanju nagradna aktivacija) je promocija vrednot, blagovnih znamk, storitev in produktov podjetja Porsche Slovenija. Oglaševanje in udeležba v nagradni aktivaciji poteka v skladu s predpisi o oglaševanju storitev in produktov, ki jih zastopa organizator nagradne aktivacije.

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne aktivacije so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so davčni rezidenti Republike Slovenije. V nagradni aktivaciji ne morejo sodelovati izvajalci nagradne aktivacije, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci), osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne aktivacije ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri nagradni aktivaciji.

Pogoji za sodelovanje v nagradni aktivaciji so: 

 • polnoletnost ter okoliščina, da je sodelujoči davčni rezident Republike Slovenije,
 • veljaven vozniški izpit B kategorije,
 • da v ID. Hubu, centru mobilne prihodnosti v Aleji (ID. HUB se nahaja v nakupovalnem središču Aleja, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana) opravijo brezplačno testno vožnjo z električnim vozilom skupine ID. do konca novembra 2023,
 • da ste se udeležili enega izmed tekov v okviru Volkswagen 27. Ljubljanskega maratona ter da navedeno izkažete ob priložnosti izvedbe testne vožnje z električnim vozilom iz prejšnje alineje - in sicer na način, da s seboj prinesite vašo letošnjo štartno številko z  Volkswagen 27. Ljubljanskega maratona

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni aktivaciji le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradni aktivaciji potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi pravili. Prav tako vsak izmed udeležencev izrecno potrjuje, da je prinešena štartna številka z Volkswagen 27. Ljubljanskega maratona njegova last.

Vsi udeleženci v nagradni aktivaciji soglašajo z uporabo osebnih podatkov (GDPR) - in sicer uporabo oddanih podatkov preko spletnega obrazca https://idhub.vrhunskotestiranje.si/#TVID3 ali na licu mesta v ID. HUB-u za potrebe rezervacije brezplačne testne vožnje in kontaktiranja za obveščanje nagrajenca.

4. Način sodelovanja

Udeleženci nagradne aktivacije sodelujejo tako, da v ID. Hubu, centru mobilne prihodnosti v Aleji, opravijo brezplačno testno vožnjo z električnim vozilom skupine ID. od 23. 10. 2023 do 30. 11. 2023.  Vsi udeleženci, ki izpolnjujejo vse pogoje sodelovanja se bodo uvrstili v žreb za nagrado.

Vsi, ki bodo v času od 23. 10. do 30. 11. 2023 opravili testno vožnjo in prinesli svojo štartno številko z Volkswagnovega 27. Ljubljanskega maratona bodo sodelovali v žrebu.

Ker je število razpoložljivih terminov za testiranje vozilom omejeno je obvezna predhodna prijava na testiranje vozila v Aleji. Predhodna prijava se lahko izvede na enega izmed dveh načinov:

 • bodisi z rezervacijo preko interneta - z izpolnitvijo ter oddajo podatkov preko spletnega obrazca https://idhub.vrhunskotestiranje.si/#TVID3,
 • ali s fizično prijavo na ID. HUB-u (ki se nahaja v Aleja, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana).

Za udeleženca, ki bo prejel obvestilo o nagradi pa se nanj ne bi pravočasno odzval se šteje, da je umaknil svojo prijavo na nagradni aktivaciji ter ni upravičen do nagrade. Nagrada ni zamenljiva ali izplačljiva v denarju. Vsak posameznik lahko v nagradni aktivaciji sodeluje le enkrat ter lahko nagrado prejme le enkrat.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti niti ni nagrade mogoče prenesti na tretje osebe. Vrednost nagrade presega 42,00 eur, zato je ta nagrada obdavčena. Vrednost nagrade je 150 €. Organizator bo za nagrajenca od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Nagrajenec je seznanjen, da se lahko s prejemom nagrade uvrsti v višji dohodninski razred. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe oziroma druge davčne obveznosti gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost prejete nagrade skupaj s plačano akontacijo dohodnine se bo nagrajencu vključila v letno odmero dohodnine. Nagrajenec je ob prevzemu nagrade dolžan podpisati potrdilo o izročitvi in prejemu nagrade, na katero med drugim zapiše tudi svojo davčno številko (ki je nujna za izvedbo odvedbe akontacije dohodnine).

Nakup produktov Porsche Slovenija ni pogoj za sodelovanje v nagradni aktivaciji. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne aktivacije. Udeleženec lahko kadarkoli prekliče sodelovanje v nagradni aktivaciji. Preklic mora zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na e-naslov organizatorja info@volkswagen.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni aktivaciji in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz nagradne aktivacije izhajajo.

Vsaka uporaba lažnih ali dvojnih profilov ali upravičen sum tega se sankcionira z izločitvijo sodelujočega iz nagradne aktivacije.

Nagrajenec bo obveščen na oddan e-mail naslov.

5. Žreb ter obveščanje

Žreb nagrajenca bo potekal 1. 12. 2023 na sedežu izvajalca nagradne aktivacije. Izvedla ga bo s strani organizatorja potrjena 3-članska komisija.

Žreb bo opravljen tako, da bo izmed vseh opravljenih testnih voženj s predloženo štartno številko Volkswagen 27. Ljubljanskega maratona v ID. Hub-u  v času med 23. 10. in 30. 11, nagrajenca, ki izpolnjuje zahteve 4. člena, izžrebala 3-članska komisija predstavnikov izvajalca s pomočjo spletnega orodja za naključni žreb. Žreb bo računalniško evidentiran, oz. se bo o njem vodil zapisnik. Evidenca ali zapisnik se hrani na sedežu organizatorja nagradne aktivacije v skladu s temi pravili. Pritožba zoper rezultat naključnega žreba ni mogoča.

Ob zaključku nagradne aktivacije bo izžrebani nagrajenec obveščen po elektronski pošti. Vsi udeleženci nagradne aktivacije se z udeležbo v nagradni aktivaciji izrecno in nepreklicno strinjajo z uporabo kontaktnih podatkov, ki so jih navedli ob prijavi na testno vožnjo za potrebe obvestila izžrebanega nagrajenca. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

6. Nagrada 

V sklopu nagradne igre bo podeljena ena (1) nagrada. Nagrada je:

 Vikend z enim od električnih modelov Volkswagen.

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni aktivaciji ter v primeru, da so izžrebani, organizatorju odgovorijo v roku 2 delovnih dni in mu posredujejo podatke, potrebne za koriščenje nagrade (ime in priimek, e-naslov, telefonska številka ter davčna številka). V primeru, da izžrebanec pravočasno ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov, se šteje, da je nagrado zavrnil, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrad takim izžrebancem.

Nagrada se v takem primeru ne podeli.

Nagrajenec bo kontaktiran s strani organizatorja nagradne igre in bo na e-mail naslov obveščen o prevzemu nagrade.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade izžrebanemu nagrajencu, če: 

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;
 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne aktivacije;
 • se nagrajenec v roku dveh dni ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade; ali
 • v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

9. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi Pravili, splošnimi akti organizatorja natečaja s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

Sodelujoči v nagradni aktivaciji organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene: 

 • izvedbe nagradne aktivacije skladno s temi splošnimi pogoji;
 • obveščanja nagrajenca v skladu s temi pogoji;
 • objave nagrajenca skladno s temi splošnimi pogoji;
 • podelitve nagrad.

Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam, razen na način in pod pogoji, kot so opredeljeni s predmetnimi splošnimi pogoji (objava izbranih zgodb na podlagi posebnega dodatnega soglasja izbranega udeleženca). Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Čas hrambe: Osebni podatki izbranih bodo obdelani do izvedbe, vključno s predajo predajo nagrade, nato pa bodo izbrisani. Izjema so osebni podatki prejemnika nagrade, ki se bodo hranili 5 let. Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na www.volkswagen.si. Za vsa vprašanja in za izvajanje svojih pravic se lahko udeleženec obrne na pooblaščeno osebo e-pošta: dpo.pslo(kwfat)porsche(kwfdot)si

10. Dokumentacija

Dokumentacijo v zvezi z nagradno aktivacijo hrani organizator, in sicer: dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne aktivacije ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja do konca nagradne aktivacije; dokumentacija v zvezi z izbranimi (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

11. Dostop do pravil nagradne aktivacije

Navodila natečaja so na voljo na spletni strani Volkswagen Slovenija https://www.volkswagen.si/splosni-pogoji-nagradne-igre-osvojite-vikend-z-enim-od ter dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

12. Ostale določbe

Organizator in izvajalec ne odgovarjata za zapoznele ali neprimerne objave. Odločitev organizatorja nagradne aktivacije o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno aktivacijo in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

Organizator nagradne aktivacije si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na Facebook strani Volkswagen Slovenija v komentarju objave.

Nagradna aktivacija ni organizirana s strani družbe Meta Platforms Ireland Limited, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te nagradne aktivacije. Meta Platforms Ireland Limited ne sponzorira in ne upravlja nagradne aktivacije ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni aktivaciji, se posredujejo organizatorju oz. izvajalcu in ne družbi Meta Platforms Ireland Limited.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne aktivacije, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

 

Ljubljana, 11. 10. 2023

Oh-oh!
Zdi se, da vaš brskalnik ni posodobljen. Mogoče naša spletna stran ne deluje optimalno. Večina brskalnikov (ne pa MS Internet Explorer 11 in starejši) še vedno deluje dobro.

Priporočamo vam, da posodobite svoj spletni brskalnik!
Najnovejša različica lahko zagotovi dobro izkušnjo kjer koli v internetu.

Hvala za obisk in se zabavajte,
Vaša ekipa Volkswagen