Meni
Zapri meni
Zapri

Splošni pogoji nagradne igre "Wings for Life"

1. Splošne določbe
Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri "Wings for Life". Organizator: Porsche Slovenija d. o. o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana, matična št.: 5758980000, ID št. za DDV: SI61431761 (v nadaljevanju: organizator).

Izvajalec: Agencija 101 d. o. o., Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana, matična št.: 3439780000, ID. št. za DDV: SI53747020 (v nadaljevanju: izvajalec).

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 13. 4. 2023 do vključno 11:59 ure dne 20. 4. 2023. Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo.


2. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre "Wings for Life" (v nadaljevanju nagradna igra) je promocija storitev podjetja Porsche Slovenija na omrežju Facebook. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka v skladu s predpisi o oglaševanju storitev, ki jih zastopa organizator nagradne igre.

 

3. Udeleženci
Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne morejo sodelovati izvajalci nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci), osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki ter da se strinja s temi pravili.

Udeleženci nagradne aktivacije so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so davčni rezidenti Republike Slovenije. V nagradni aktivaciji ne morejo sodelovati izvajalci nagradne aktivacije, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci), osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne aktivacije ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri nagradni aktivaciji.

Pogoji za sodelovanje v nagradni aktivaciji so:

  • polnoletnost ter okoliščina, da je sodelujoči davčni rezident Republike Slovenije,

  • veljaven vozniški izpit B kategorije.

Vsi udeleženci v nagradni aktivaciji soglašajo z uporabo osebnih podatkov (GDPR) za potrebe rezervacije testne vožnje in kontaktiranja za obveščanje nagrajenca. 

 

4. Način sodelovanja
Udeleženci nagradne igre sodelujejo tako, da oddajo komentar pod Facebook objavo. V komentar zapišejo, kdaj bo v Ljubljani potekal Wings for Life tek ter označijo osebo, ki jim bo pripravil/a zdravo malico v novi ID. Buzz posodi. Izmed vseh komentarjev bomo na Facebook strani Volkswagen Slovenija izbrali nagrajenca, ki mu bomo podarili vikend vožnjo z novim ID. Buzz in pet nagrajencev, ki bodo prejeli ID. Buzz posodo za malico. V žrebanju sodelujejo izključno udeleženci, ki sodelujejo tekom trajanja nagradne igre.

Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. Nakup produktov Porsche Slovenija ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre. Udeleženec lahko kadarkoli prekliče sodelovanje v nagradni igri. Preklic mora zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na e-naslov organizatorja info@volkswagen.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz nagradne igre izhajajo. 

Dobitniki nagrad bodo objavljeni na Facebook strani Volkswagen Slovenija med komentarji pod objavo.

Vsaka uporaba lažnih ali dvojnih profilov ali upravičen sum tega se sankcionira z izločitvijo sodelujočega iz nagradne igre.

5. Nagrade:
V sklopu nagradne igre bo podeljenih šest (6) nagrad. Nagrade so:

  • 1 x vikend vožnja z modelom ID. Buzz

  • 5 x ID. Buzz posoda za malico

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti niti ni nagrade mogoče prenesti na tretje osebe. Vrednost petih nagrad (posod ID. Buzz) ne presega vrednosti 20 € z vključenim DDV. 

 

Vrednost prve nagrade presega 42,00 eur, zato je ta nagrada obdavčena. Vrednost nagrade je 160 € + DDV. Organizator bo za nagrajenca od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Nagrajenec je seznanjen, da se lahko s prejemom nagrade uvrsti v višji dohodninski razred. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe oziroma druge davčne obveznosti gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost prejete nagrade skupaj s plačano akontacijo dohodnine se bo nagrajencu vključila v letno odmero dohodnine. Nagrajenec je ob prevzemu nagrade dolžan podpisati potrdilo o izročitvi in prejemu nagrade, na katero med drugim zapiše tudi svojo davčno številko (ki je nujna za izvedbo odvedbe akontacije dohodnine).

 

6. Žrebanje/Dodeljevanje nagrad in obveščanje o nagrajencu

Žrebanje bo potekalo 20. 4. 2023 po 12. uri na sedežu izvajalca nagradne igre, izvedla pa ga bo s strani organizatorja potrjena komisija.

Žreb bo opravljen tako, da bo izmed komentarjev, objavljenih v objavi, vezani na nagradno igro, nagrajence izžrebala 3-članska komisija predstavnikov izvajalca, ki izpolnjuje zahteve 4. člena. Žreb bo opravljen s pomočjo spletnega orodja za naključni žreb in bo računalniško evidentiran, oz. se bo o njem vodil zapisnik. Evidenca ali zapisnik se hrani na sedežu organizatorja nagradne igre v skladu s temi pravili.

Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena in priimka in kraja bivanja. Ime in priimki nagrajencev bodo objavljeni 21. 4. 2023 po 12. uri, v komentarju pod objavo, vezano na nagradno igro, objavljeno 13. 4. 2023 na Facebook strani Volkswagen Slovenija. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Organizator in izvajalec pregledata vse objavljene komentarje in zadržujeta pravico diskvalifikacije sodelujočega, če: 

·     sodelujoči prekrši pravila

·     sodelujoči ne odgovori na prošnjo organizatorja v roku 48 ur ali odda napačne podatke ali zaradi drugega razloga ni moč stopiti v kontakt z njim;

·     komentar je žaljiv ali vulgaren, omenjene so znane osebe ali pa vsebina ni v skladu s slovenskim zakonom.

7. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter v primeru, da so izžrebani, organizatorju v zasebnem sporočilu v roku 2 delovnih dni posredujejo podatke, potrebne za koriščenje nagrade (ime in priimek, poštni naslov, e-mail, davnčna številka). V primeru, da izžrebanec pravočasno ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov, se šteje, da je nagrado zavrnil, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrad takim izžrebancem.

Nagrade se torej v takem primeru ne podelijo.

Nagrajenec bo kontaktiran s strani organizatorja/izvajalca nagradne igre in bo na zasebno sporočilo obveščen o prevzemu nagrade.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

·     se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;

·     nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;

·     se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre;

·     se nagrajenec v roku dveh dni ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade;

·     v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

8. Izključitev odgovornosti

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

·     (ne)delovanje družabne spletne mreže

·     vse ostale aktivnosti na spletni mreži

·     kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju;

·         nedostavljene pošiljke z nagradami;

·     kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

9. Varovanje osebnih podatkov
Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi Pravili, splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju, kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

-      izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;

-      obveščanja izbranih v skladu s temi pogoji;

-      objave izbranih skladno s temi splošnimi pogoji;

-      podelitve nagrad. 

Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Čas hrambe: Osebni podatki izbranih bodo obdelani do izvedbe, vključno s predajo, nato pa bodo izbrisani. Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na www.volkswagen.si. Za vsa vprašanja in za izvajanje svojih pravic se lahko udeleženec obrne na pooblaščeno osebo e-pošta: dpo.pslo(kwfat)porsche.si)(kwfdot) 

10. Dokumentacija
Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer: dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja do konca nagradne igre; dokumentacija v zvezi z izbranimi (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

11. Dostop do pravil nagradne igre
Navodila nagradne igre so na voljo na spletni strani Volkswagen Slovenija na  https://www.volkswagen.si/splosni-pogoji-nagradne-igre-wings-for-life ter dostopna in na vpogled vsem udeležencem. 

 

12. Ostale določbe
Organizator in izvajalec ne odgovarjata za zapoznele ali neprimerne objave. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na Facebook strani Volkswagen Slovenija v komentarju objave, kjer je navedena povezava do pravil nagradne igre.

Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Meta Platforms Ireland Limited, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Meta Platforms Ireland Limited ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju oz. izvajalcu in ne družbi Meta Platforms Ireland Limited.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Ljubljana, 6. 4. 2023

Oh-oh!
Zdi se, da vaš brskalnik ni posodobljen. Mogoče naša spletna stran ne deluje optimalno. Večina brskalnikov (ne pa MS Internet Explorer 11 in starejši) še vedno deluje dobro.

Priporočamo vam, da posodobite svoj spletni brskalnik!
Najnovejša različica lahko zagotovi dobro izkušnjo kjer koli v internetu.

Hvala za obisk in se zabavajte,
Vaša ekipa Volkswagen