Meni
Zapri meni
Zapri

Splošni pogoji nagradne igre "S Volkswagnom na koncert Šank Rock 40+"

 1. Splošne določbe


Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri "S Volkswagnom na koncert Šank Rock 40+". Organizator: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana, matična št.: 5758980000, ID št. za DDV: SI61431761 (v nadaljevanju: organizator).

Izvajalec: Agencija 101 d.o.o., Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana, matična št.: 3439780000, ID. št. za DDV: SI53747020 (v nadaljevanju: izvajalec).

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 5. 5. 2023 do vključno 23:59 ure dne 1. 6. 2023. Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo.


2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre "S Volkswagnom na koncert Šank Rock 40+" (v nadaljevanju nagradna igra) je promocija storitev podjetja Porsche Slovenija. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka v skladu s predpisi o oglaševanju storitev, ki jih zastopa organizator nagradne igre.

 

3. Udeleženci


Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne morejo sodelovati izvajalci nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci), osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi pravili.

 

4. Način sodelovanja


Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno obiskati ID Hub in izpolniti letak za nagradno igro pri razstavi Šank Rock 40+. Na letaku je potrebno odgovoriti na vprašanje, ki se nanaša na razstavo, izpolniti osebne podatke in oddati letak v zbirni boben.

Izmed vseh, ki bodo v času od 5. 5. do 1. 6. 2023 v ID. Hubu oddali letak s pravilno odgovorjenim vprašanjem v zbirni boben, bomo izžrebali šest (6) nagrajencev, ki bodo prejeli dve vstopnici za koncert Šank Rock 40+, ki bo 16. junija 2023 v Velenju. V žrebanju sodelujejo izključno udeleženci, ki sodelujejo tekom trajanja nagradne igre.

Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. Nakup produktov Porsche Slovenija ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre. Udeleženec lahko kadarkoli prekliče sodelovanje v nagradni igri. Preklic mora zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na e-naslov organizatorja info@volkswagen.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz nagradne igre izhajajo. 

Vsaka uporaba lažnih ali dvojnih profilov ali upravičen sum tega se sankcionira z izločitvijo sodelujočega iz nagradne igre.

Dobitniki nagrad bodo obveščeni prek elektronske pošte.

 

5. Nagrade:


V sklopu nagradne igre bo podeljenih šest (6) nagrad. Nagrade so:

 

 • 6x dve vstopnici za koncert Šank Rock 40+, ki bo 16. junija 2023 v Velenju

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Vrednost nagrade ne presega 42,00 eur, zato ta nagrada ni obdavčena. Nagrajenec je ob prevzemu nagrade dolžan podpisati potrdilo o izročitvi in prejemu nagrade.

 

6. Žrebanje, dodeljevanje nagrad in obveščanje nagrajencev

Žrebanje bo potekalo 2. 6. 2023 na sedežu izvajalca nagradne igre, izvedla pa ga bo s strani organizatorja potrjena komisija.

Žreb bo opravljen tako, da bo izmed vseh udeležencev nagradne igre v obdobju od 5. 5. do 1. 6. 2023, nagrajenca izžrebala 3-članska komisija predstavnikov izvajalca, ki izpolnjuje zahteve 4. člena. Žreb bo posnet oz. se bo o njem vodil zapisnik. Posnetek ali zapisnik se hrani na sedežu organizatorja nagradne igre v skladu s temi pravili.

Ob zaključku nagradne igre bo nagrajenec obveščen po elektronski pošti. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z uporabo kontaktnih podatkov, ki so jih navedli ob izpolnjevanju nagradnega letaka. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. 

 

7. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter v primeru, da so izžrebani, organizatorju v email sporočilu v roku 2 delovnih dni posredujejo podatke, potrebne za koriščenje nagrade (ime in priimek, stalni naslov). V primeru, da upravičenec do nagrade ne bi pravočasno posredoval podatkov, se šteje, da se nagradi odreka; pri čemer bo nagrada podeljena novemu izžrebancu. V kolikor se nagrada tudi novemu izžrebancu ne podeli, se žreb nadaljuje, dokler se ne izžreba nagrajenca, ki izpolnjuje vse pogoje za prevzem nagrade.

Nagrajenec bo kontaktiran s strani organizatorja/izvajalca nagradne igre in bo na e-mail naslov obveščen o prevzemu nagrade.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;

 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre;

 • se nagrajenec prek e-maila v roku dveh dni ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade;

 • v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

 

8. Izključitev odgovornosti

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 • otežen dostop do letakov za sodelovanje v nagradni igri;

 • otežen dostop do ID Hub-a;

 • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju;

 • nedostavljene pošiljke z nagradami;

 • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

 

9. Varovanje osebnih podatkov


Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi Pravili, splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

 • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;

 • obveščanja izbranih v skladu s temi pogoji;

 • objave izbranih skladno s temi splošnimi pogoji;

 • podelitve nagrade. 

Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Čas hrambe: Osebni podatki izbranih bodo obdelani do izvedbe, vključno s predajo, nato pa bodo izbrisani. Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na www.volkswagen.si. Za vsa vprašanja in za izvajanje svojih pravic se lahko udeleženec obrne na pooblaščeno osebo e-pošta: dpo.pslo(kwfat)porsche(kwfdot)si

 

10. Dokumentacija

 

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani izvajalec, in sicer: dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih izvajalca do konca nagradne igre; dokumentacija v zvezi z izbranimi (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani pri izvajalcu nagradne igre v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku zgoraj navedenih rokov izvajalec dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

 

11. Dostop do pravil nagradne igre


Navodila nagradne igre so na voljo v ID. Hubu pri svetovalcih in na spletni strani volkswagen.si/sank-rock-nagradna-igra, kjer so dostopna in na vpogled vsem udeležencem. 

 

12. Ostale določbe


Organizator in izvajalec ne odgovarjata za nepravilno izpolnjen letak v ID Hub-u. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani volkswagen.si, kjer so dosegljiva pravila nagradne igre.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Ljubljana, 5. 5. 2023

Oh-oh!
Zdi se, da vaš brskalnik ni posodobljen. Mogoče naša spletna stran ne deluje optimalno. Večina brskalnikov (ne pa MS Internet Explorer 11 in starejši) še vedno deluje dobro.

Priporočamo vam, da posodobite svoj spletni brskalnik!
Najnovejša različica lahko zagotovi dobro izkušnjo kjer koli v internetu.

Hvala za obisk in se zabavajte,
Vaša ekipa Volkswagen