Meni
Zapri meni
Zapri

Splošni pogoji nagradnega natečaja “Volkswagen fotografija meseca”

 

1. Splošne določbe
Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradnem natečaju "Volkswagen fotografija meseca". Organizator: PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana, matična št.: 5758980000, ID št. za DDV: SI61431761 (v nadaljevanju: organizator).


Izvajalec: Agencija 101 d.o.o., Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana, matična št.: 3439780000, ID. št. za DDV: SI53747020 (v nadaljevanju: izvajalec).


Nagradni natečaj se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 5. 1. 2021 do vključno dne 31. 12. 2021. Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradnemu natečaju, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradnemu natečaju v celoti strinjajo.

2. Namen nagradnega natečaja
Namen nagradnega natečaja "Volkswagen fotografija meseca" (v nadaljevanju nagradni natečaj) je promocija storitev podjetja PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. na Facebooku. Oglaševanje in udeležba v nagradnem natečaju potekata v skladu s predpisi o oglaševanju storitev, ki jih zastopa organizator nagradnega natečaja.

3. Udeleženci
Udeleženci nagradnega natečaja so lahko vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradnem natečaju ne morejo sodelovati izvajalci nagradnega natečaja, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci), osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradnem natečaju le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradnem natečaju potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi pravili.

4. Način sodelovanja
Udeleženci nagradnega natečaja sodelujejo tako, da oddajo komentar pod Facebook objavo. V žrebanju sodelujejo izključno udeleženci, ki sodelujejo tekom trajanja nagradnega natečaja.

Nagradni natečaj bo potekal vsak mesec, celo leto. Izmed vseh komentarjev in priloženih fotografij bo izbrana najboljša, ki bo razglašena za fotografijo meseca.

Nakup produktov PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. ni pogoj za sodelovanje v nagradnem natečaju. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradnega natečaja. Udeleženec lahko kadarkoli prekliče sodelovanje v nagradnem natečaju. Preklic mora zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na e-naslov organizatorja info@volkswagen.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradnem natečaju in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz nagradnega natečaja izhajajo. 

Dobitniki nagrad bodo objavljeni na Facebook strani Volkswagen Slovenija med komentarji pod objavo ( https://www.facebook.com/VolkswagenSlovenija/ )

Vsaka uporaba lažnih ali dvojnih profilov ali upravičen sum tega se sankcionira z izločitvijo sodelujočega iz nagradnega natečaja.

5. Nagrade:
V sklopu nagradnega natečaja bo podeljenih dvanajst (12) nagrad. Nagrade so  promocijski material Volkswagen. Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Nagrajenec nagrado lahko prenese na tretjo osebo, ampak mora javiti ime in priimek te osebe, ki bo koristila nagrado. Vrednost posamezne nagrade ne presega vrednosti 20 € z vključenim DDV. 

6. Žrebanje/Dodeljevanje nagrad in obveščanje o nagrajencu
Določitev nagrajenca bo potekala vsak mesec na sedežu izvajalca nagradnega natečaja, izvedla pa ga bo s strani organizatorja potrjena komisija. Dan določitve nagrajenca se napove in objavi vsak mesec sproti.

Ob zaključku nagradnega natečaja bodo na Facebook strani Volkswagen Slovenija objavljena uporabniška imena nagrajencev. Vsi udeleženci nagradnega natečaja se z udeležbo v nagradnem natečaju izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena in priimka in kraja bivanja na časovnici. Rezultati natečaja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Organizator in izvajalec pregledata vse objavljene komentarje in zadržujeta pravico diskvalifikacije sodelujočega, če: 

·         sodelujoči prekrši pravila

·         sodelujoči ne odgovori na prošnjo organizatorja v roku 48 ur ali odda napačne podatke ali zaradi drugega razloga ni moč stopiti v kontakt z njim;

·         komentar je žaljiv ali vulgaren, omenjene so znane osebe ali pa vsebina ni v skladu s slovenskim zakonom.

7. Prevzem nagrade
Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradnem natečaju ter v primeru, da so izbrani, organizatorju v zasebnem sporočilu v roku 2 delovnih dni posredujejo podatke, potrebne za pošiljanje nagrade (ime in priimek). V primeru, da izžrebanec pravočasno ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov, se šteje, da je nagrado zavrnil, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrad takim izžrebancem.

Nagrade se torej v takem primeru ne podelijo.

Nagrado bo nagrajenec prejel po pošti na izbrani naslov.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

·         se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;

·         nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;

·         se ugotovi, da je uporabnik v natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradnega natečaja;

·         se nagrajenec v zasebnem sporočilu na Facebook strani v roku dveh dni ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade;

·         v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

8. Izključitev odgovornosti
Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

·         (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook;

·         vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook in;

·         kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem natečaju ali nagradnem žrebanju;

·         nedostavljene pošiljke z nagradami;

·         kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

9. Varovanje osebnih podatkov
Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi Pravili, splošnimi akti organizatorja nagradnega natečaja s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradnega natečaja izrecno soglašajo, da organizator nagradnega natečaja njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradnem natečaju, uporabi za potrebe tega natečaja. S sodelovanjem v nagradnem natečaju sodelujoči hkrati soglaša, da organizatorju nagradnega natečaja ali od njega pooblaščenim osebam oz. sopogodbenikom dovoli uporabo svojih osebnih podatkov (kontaktni podatki na Facebooku, elektronski naslov in/ali telefonska številka) za namene obveščanja o akcijah, novih izdelkih, nagradnih natečajih in drugih promocijskih aktivnostih z možnostjo odjave. Navedene podatke lahko organizator nagradnega natečaja obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve oz. največ 5 let po žrebanju. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

10. Dokumentacija
Dokumentacijo v zvezi z nagradnim natečajem hrani organizator, in sicer: dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradnega natečaja ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja tri (3) leta; dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

11. Dostop do pravil nagradnega natečaja
Navodila nagradnega natečaja so na voljo na spletni strani Volkswagen Slovenija na www.volkswagen.si ter dostopna in na vpogled vsem udeležencem. 

12. Ostale določbe
Organizator in izvajalec ne odgovarjata za zapoznele ali neprimerne objave. Odločitev organizatorja nagradnega natečaja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim natečajem o in pravilih, povezanih z njim, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

Organizator natečaja si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na Facebook strani Volkswagen Slovenija v zapiskih, kjer je navedena povezava do pravil nagradnega natečaja.

Nagradni natečaj ni organiziran s strani družbe Facebook, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova tega nagradnega natečaja. Facebook ne sponzorira in ne upravlja nagradnega natečaja ter ga tudi ni posebej odobril in z njim ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradnem natečaju, se posredujejo organizatorju oz. izvajalcu in ne družbi Facebook.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradnega natečaja, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

 

Ljubljana, 4. 1. 2021

Oh-oh!
Zdi se, da vaš brskalnik ni posodobljen. Mogoče naša spletna stran ne deluje optimalno. Večina brskalnikov (ne pa MS Internet Explorer 11 in starejši) še vedno deluje dobro.

Priporočamo vam, da posodobite svoj spletni brskalnik!
Najnovejša različica lahko zagotovi dobro izkušnjo kjer koli v internetu.

Hvala za obisk in se zabavajte,
Vaša ekipa Volkswagen