Meni
Zapri meni
Zapri

Splošni pogoji natečaja "Rezerviraj električni ID.4 za svojo poroko"

 

1. Splošne določbe

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v natečaju "Rezerviraj električni ID.4 za svojo poroko". Organizator: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana, matična št.: 5758980000, ID št. za DDV: SI61431761 (v nadaljevanju: organizator).

Izvajalec: Agencija 101 d.o.o., Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana, matična št.: 3439780000, ID. št. za DDV: SI53747020 (v nadaljevanju: izvajalec).

Natečaj se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 1. 7. 2022 do vključno 11:59 ure dne 11. 7. 2022. Vsi udeleženci, ki pristopijo k natečaju, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k natečaju v celoti strinjajo.

2. Namen natečaja

Namen natečaja "Rezerviraj električni ID.4 za svojo poroko" (v nadaljevanju natečaj) je promocija storitev in produktov podjetja Porsche Slovenija na omrežjih Facebook, Instagram in LinkedIn. Oglaševanje in udeležba v natečaju poteka v skladu s predpisi o oglaševanju storitev in produktov, ki jih zastopa organizator natečaja.


3. Udeleženci

Udeleženci natečaja so lahko vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. V natečaju ne morejo sodelovati izvajalci natečaja, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci), osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi natečaja ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi natečaja.

Pogoji za sodelovanje v natečaju so:

-       polnoletnost,

-       veljaven vozniški izpit B kategorije,

-       načrtovan datum poroke udeleženca na vikende (sobota) v času med 15.07.2022  ter 4.09.2022,

-       poročna lokacija, ki je znotraj meja Republike Slovenije.

 

Udeleženci v natečaju soglašajo z uporabo osebnih podatkov (GDPR) in objavo/deljenjem fotografij na socialnih omrežjih Volkswagen Slovenija. Udeleženec priskrbi tri (3) fotografije, ki jih organizator lahko uporabi za javno objavo na socialnih omrežjih Volkswagen Slovenija. Udeleženci prav tako v svojih objavah na socialnih omrežjih označijo na FB @Volkswagenslovenija in na IG @Volkswagenslovenia.


Vsak udeleženec lahko sodeluje v natečaju le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v natečaju potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi pravili.

4. Način sodelovanja
Udeleženci natečaja sodelujejo tako, da komentirajo pod objavo, ki se navezuje na natečaj za mladoporočence, objavljena 1. 7. 2022 na Facebook strani Volkswagen Slovenija ali na Instagram profilu Volkswagen Slovenija, in sicer na način, da zapišejo zgodbo, kje sta se bodoča mladoporočenca spoznala ter datum in kraj svoje poletne poroke. 

Izmed vseh, ki bodo v času od 1. 7. do 11. 7. 2022 na zgoraj naveden način komentirali objavo na Facebook profilu ali Instagram profilu, bomo za vsak poletni vikend (sobotni termini) med 15.7. 2022 do 4.9. 2022 izbrali po en par, ki bo brezplačno prejel v test ID.4 za poročni dan. V natečaju sodelujejo izključno udeleženci, ki sodelujejo med trajanjem natečaja.

Vsak posameznik lahko v natečaju sodeluje le enkrat. Nakup produktov Porsche Slovenija ni pogoj za sodelovanje v natečaju. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci natečaja. Udeleženec lahko kadarkoli prekliče sodelovanje v natečaju. Preklic mora zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na e-naslov organizatorja info@volkswagen.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v natečaju in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz natečaja izhajajo. 

Vsaka uporaba lažnih ali dvojnih profilov ali upravičen sum tega se sankcionira z izločitvijo sodelujočega iz natečaja.

Izbranci natečaja bodo obveščeni v komentarju pod objavo na  Facebook profilu Volkswagen Slovenija in pod objavo na Instagram profilu Volkswagen Slovenija.

5. Brezplačni test ID.4

V sklopu natečaja bodo izbrani brezplačno testirali ID.4 na poročni dan. Pred prevzemom vozila ID.4 na dogovorjen dan, se morajo udeleženci v ID. Hub-u v Aleji v Ljubljani spoznati z vozilom ID.4, z namenom brezskrbne in varne vožnje na dan poroke. Ob prevzemu vozila bodo izbrani podpisali Pogodbo o preizkusu vozila za testne vožnje.

Do vožnje testnega vozila je upravičena le oseba, navedena v Pogodbi o preizkusu vozila. Testno vozilo je potrebno po opravljeni testni vožnji nepoškodovano vrniti ob predvideni uri na lokacijo opredeljeno s strani organizatorja.  

Navedena nagrada ni zamenljiva ali izplačljiva v denarju.

6. Izbor in obveščanje

Izbor bo potekal 12. 7. 2022 na sedežu izvajalca natečaja. Izvedla ga bo s strani organizatorja potrjena 3-članska komisija.

Izbor bo opravljen izmed vseh komentarjev med 1. 7. in 11. 7. 2022 pod objavo na Facebook in Instagram profilu. Osebe, ki komentirajo morajo izpolnjevati zahteve 4. člena.

Izbor bo naredila 3-članska komisija. Merilo za izbor bo zanimivost zgodbe in lokacija poroke. Evidenca ali zapisnik se hrani na sedežu organizatorja natečaja v skladu s temi pravili.

Ob zaključku natečaja bodo izbrani obveščeni v komentar pod objavo. Vsi udeleženci natečaja se z udeležbo v natečaju izrecno in nepreklicno strinjajo z uporabo kontaktnih podatkov, ki jih posredujejo. Rezultati izbora so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

7. Prevzem avtomobila za test
Pogoj za pridobitev brezplačnega testa ID.4 na dan poroke je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v natečaju ter v primeru, da so izbrani, organizatorju odgovorijo v roku 2 delovnih dni in mu posredujejo podatke, potrebne za koriščenje brezplačnega testa ID.4 na poroki (ime in priimek, e-naslov, telefonska številka). V primeru, da izbrani pravočasno ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov, se šteje, da je koriščenje brezplačnega testa ID.4 zavrnil, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve avtomobila takim izbrancem.

Izbrani bodo kontaktirani s strani organizatorja natečaja in bodo na e-mail naslov obveščeni o dodatnih informacijah vezanih na brezplačni test ID.4.

Organizator si pridržuje pravico, da zavrne brezplačni test ID.4, če:

·         se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;

·        izbrani ne izpolnjujejo pogojev za brezplačni test ID.4;

·         se ugotovi, da je uporabnik v natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji natečaja;

·         se izbrani v roku dveh dni ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za ureditev brezplačnega testa vozila;

·         v drugih primerih, ko brezplačni test vozila ne bi bil možen ali zakonit.

8. Izključitev odgovornosti
Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

·         (ne)delovanje družabne spletne mreže

·         vse ostale aktivnosti na spletni mreži

·         kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v natečaju;

·         kakršnekoli posledice ob koriščenju vozila (uporaba vozila je na lastno odgovornost).

9. Varovanje osebnih podatkov
Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi Pravili, splošnimi akti organizatorja natečaja s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

Sodelujoči v natečaju organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

-      izvedbe natečaja skladno s temi splošnimi pogoji;

-      obveščanja izbranih v skladu s temi pogoji;

-      objave izbranih skladno s temi splošnimi pogoji;

-      brezplačni test vozila ID.4 na dan poroke.

Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Čas hrambe: Osebni podatki izbranih bodo obdelani do izvedbe, vključno s predajo, nato pa bodo izbrisani. Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na www.volkswagen.si. Za vsa vprašanja in za izvajanje svojih pravic se lahko udeleženec obrne na pooblaščeno osebo e-pošta: dpo.pslo(kwfat)porsche(kwfdot)si)

10. Dokumentacija
Dokumentacijo v zvezi z natečajem hrani organizator, in sicer: dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo natečaja ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja do konca natečaja; dokumentacija v zvezi z izbranimi (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

11. Dostop do pravil natečaja
Navodila natečaja so na voljo na spletni strani Volkswagen Slovenija na www.volkswagen.si ter dostopna in na vpogled vsem udeležencem. 

12. Ostale določbe
Organizator in izvajalec ne odgovarjata za zapoznele ali neprimerne objave. Odločitev organizatorja natečaja o vseh vprašanjih v zvezi z natečajem in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

Organizator natečaja si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na Facebook strani Volkswagen Slovenija v komentarju objave, kjer je navedena povezava do pravil natečaja.

Natečaj ni organiziran s strani družbe Meta Platforms Ireland Limited, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova tega natečaja. Meta Platforms Ireland Limited ne sponzorira in ne upravlja natečaja ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v natečaju, se posredujejo organizatorju oz. izvajalcu in ne družbi Meta Platforms Ireland Limited.

Za vse morebitne spore iz naslova natečaja, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

Ljubljana, 1. 7. 2022

 

 

Oh-oh!
Zdi se, da vaš brskalnik ni posodobljen. Mogoče naša spletna stran ne deluje optimalno. Večina brskalnikov (ne pa MS Internet Explorer 11 in starejši) še vedno deluje dobro.

Priporočamo vam, da posodobite svoj spletni brskalnik!
Najnovejša različica lahko zagotovi dobro izkušnjo kjer koli v internetu.

Hvala za obisk in se zabavajte,
Vaša ekipa Volkswagen