Meni
Zapri meni
Zapri

Splošni pogoji nagradne igre "Siddharta preseneča na testnih vožnjah"

1. Splošne določbe

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri "Siddharta preseneča na testnih vožnjah". Organizator: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana, matična št.: 5758980000, ID št. za DDV: SI61431761 (v nadaljevanju: organizator).

Izvajalec: Agencija 101 d.o.o., Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana, matična št.: 3439780000, ID. št. za DDV: SI53747020 (v nadaljevanju: izvajalec).


Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 6. 9. 2023 do vključno 23:59 ure dne 7. 10. 2023. Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo.


2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre "Siddharta preseneča na testnih vožnjah" (v nadaljevanju nagradna igra) je promocija storitev podjetja Porsche Slovenija. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka v skladu s predpisi o oglaševanju storitev, ki jih zastopa organizator nagradne igre.

 

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne morejo sodelovati izvajalci nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci), osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi pravili.

 

4. Način sodelovanja

Udeleženci nagradne igre sodelujejo tako, da opravijo testno vožnjo v ID. Hub-u v Aleji v Ljubljani. Izmed vseh, ki bodo v času od 6. 9. do 7. 10. 2023 v ID. Hub-u odpeljali testno vožnjo z vozilom ID.3, ID.4, ID.5 ali ID. Buzz, bomo naključno izžrebali 19 oseb, ki bodo med testno vožnjo prejeli posebno Siddharta presenečenje. V žrebanju sodelujejo izključno udeleženci, ki opravijo testno vožnjo v ID. Hubu tekom trajanja nagradne igre in se strinjajo s pogoji nagradne igre.

Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. Nakup produktov Porsche Slovenija ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre. Udeleženec lahko kadarkoli prekliče sodelovanje v nagradni igri. Preklic mora zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na e-naslov organizatorja info@volkswagen.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz nagradne igre izhajajo. 

Vsaka uporaba lažnih ali dvojnih profilov ali upravičen sum tega se sankcionira z izločitvijo sodelujočega iz nagradne igre.

 

5. Nagrade:

V sklopu nagradne igre bo podeljenih 19 nagrad. Nagrade so:

1.     2 vstopnici za koncert v Stožicah (parter)

2.     2 vstopnici za koncert v Stožicah (parter)

3.     2 vstopnici za koncert v Stožicah (parter)

4.     2 vstopnici za koncert v Stožicah (parter)

5.     2 vstopnici za koncert v Stožicah (parter)

6.     podpisana moška majica

7.     podpisana ženska majica

8.     podpisana skodelica 

9.     podpisana kapa

10.  podpisan moški hoodie

11.  podpisana trzalica

12.  podpisan album Nomadi

13.  podpisana skodelica

14.  podpisana trzalica

15.  podpisane bobnarske palice 

16.  testna vožnja presenečnja s Siddharto

17.  testna vožnja presenečnja s Siddharto

18.  testna vožnja presenečnja s Siddharto

19.  testna vožnja presenečnja s Siddharto

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Vrednost nagrad, ne presegajo 42,00 eur. Nagrajenec je ob prevzemu nagrade dolžan podpisati potrdilo o izročitvi in prejemu nagrade.

 

6. Žrebanje, dodeljevanje nagrad in obveščanje nagrajencev

Žrebanje bo potekalo vsake tri delovne dneve na sedežu izvajalca nagradne igre, izvedla pa ga bo s strani organizatorja potrjena komisija.

Žreb bo opravljen tako, da bo izmed vseh udeležencev, ki bodo prijavljeni na testne vožnje v obdobju od 6. 9. do 7. 10. 2023, nagrajence izžrebala 3-članska komisija predstavnikov izvajalca, ki izpolnjuje zahteve 4. člena. Žreb bo računalniško evidentiran, oz. se bo o njem vodil zapisnik. Evidenca ali zapisnik se hrani na sedežu organizatorja nagradne igre v skladu s temi pravili.

Ob rezultatih žreba bodo nagrajenci obveščeni ob telefonskem klicu, kjer se preveri prihod na testno vožnjo, katero nagrado prejmejo pa bo presenečenje in bo nagrajenec izvedel na sami testni vožnji. 

Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z uporabo kontaktnih podatkov, ki so jih navedli ob prijavi na testno vožnjo.

Vsi udeleženci se strinjajo, da se jih lahko fotografira oz. posname pri koriščenju nagrade in uporabi fotografije ter video za promocijske namene na digitalnih kanalih organizatorja nagradne igre. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

 

7. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter v primeru, da so izžrebani, pridejo na testno vožnjo, kjer prevzamejo nagrado. V primeru, da se upravičenec do nagrade ne udeleži testne vožnje ob dogovorjenem terminu, se šteje, da se nagradi odreka; pri čemer bo nagrada podeljena 2. izžrebancu. V kolikor se nagrada tudi 2. izžrebancu ne podeli, se žreb nadaljuje, dokler se ne izžreba nagrajenca, ki izpolnjuje vse pogoje za prevzem nagrade.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če se nagrajenec ne strinja z navedenimi pravili in pogoji iz točke 6 in če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;

 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre;

 • se nagrajenec prek telefona v roku 24 ur po prejetem klicu ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade;

 •  v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

 

8. Izključitev odgovornosti

 Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 • (ne)delovanje spletne mreže

 • vse ostale aktivnosti na spletni mreži

 • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju;

 • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

 

9. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi Pravili, splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

 • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;

 • obveščanja izbranih v skladu s temi pogoji;

 • objave izbranih skladno s temi splošnimi pogoji;

 •  podelitve nagrade.

Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Čas hrambe: Osebni podatki izbranih bodo obdelani do izvedbe, vključno s predajo, nato pa bodo izbrisani. Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na www.volkswagen.si. Za vsa vprašanja in za izvajanje svojih pravic se lahko udeleženec obrne na pooblaščeno osebo e-pošta: dpo.pslo(kwfat)porsche(kwfdot)si).

 

10. Dokumentacija

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani izvajalec, in sicer: dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih izvajalca do konca nagradne igre; dokumentacija v zvezi z izbranimi (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani pri izvajalcu nagradne igre v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku zgoraj navedenih rokov izvajalec dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

 

11. Dostop do pravil nagradne igre

Navodila nagradne igre so na voljo na spletni strani https://www.volkswagen.si/splosni-pogoji-nagradne-igre-siddharta-preseneca-na-testnih in v ID. Hubu pri svetovalcih, kjer so dostopna in na vpogled vsem udeležencem. 

 

12. Ostale določbe

Organizator in izvajalec ne odgovarjata za neudeležbo na testno vožnjo v ID. Hubu. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na Facebook strani Volkswagen Slovenija v komentarju objave, kjer je navedena povezava do pravil nagradne igre.

Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Meta Platforms Ireland Limited, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Meta Platforms Ireland Limited ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju oz. izvajalcu in ne družbi Meta Platforms Ireland Limited.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

 

Ljubljana, 5. 9. 2023

 

 

Oh-oh!
Zdi se, da vaš brskalnik ni posodobljen. Mogoče naša spletna stran ne deluje optimalno. Večina brskalnikov (ne pa MS Internet Explorer 11 in starejši) še vedno deluje dobro.

Priporočamo vam, da posodobite svoj spletni brskalnik!
Najnovejša različica lahko zagotovi dobro izkušnjo kjer koli v internetu.

Hvala za obisk in se zabavajte,
Vaša ekipa Volkswagen