Meni
Zapri meni
Zapri

Splošni pogoji nagradne igre "Darilo narave je darilo vsem"

1. Splošne določbe

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri "Darilo narave je darilo vsem". Organizator: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana, matična št.: 5758980000, ID št. za DDV: SI61431761 (v nadaljevanju: organizator).

Izvajalec: Agencija 101 d.o.o., Dunajska cesta 139, 1000 Ljubljana, matična: 3439780000, ID št. za DDV: SI53747020 (v nadaljevanju: izvajalec).

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 1. 12. 2021 do vključno  31. 12. 2021 oz. do podelitve nagrad. Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo.

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre "Darilo narave je darilo vsem" (v nadaljevanju nagradna igra) je promocija storitev podjetja Porsche Slovenija. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka v skladu s predpisi o oglaševanju storitev, ki jih zastopa organizator nagradne igre.

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne morejo sodelovati izvajalci nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci), osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi pravili.

4. Način sodelovanja

Udeleženci nagradne igre sodelujejo tako, da odgovorijo na tri vprašanja v aplikaciji in vpišejo svoje podatke. Darilo prejmejo vsi sodelujoči.

Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat (več različnih e-mailov z istim imenom in priimkom šteje za eno prijavo). Nakup produktov Porsche Slovenija ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre. Udeleženec lahko kadarkoli prekliče sodelovanje v nagradni igri. Preklic mora zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na e-naslov organizatorja info@volkswagen.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz nagradne igre izhajajo.

Vsaka uporaba lažnih ali dvojnih profilov ali upravičen sum tega se sankcionira z izločitvijo sodelujočega iz nagradne igre.

5. Nagrade:

V sklopu nagradne igre bo podeljenih sto petdeset (150) nagrad 150 nagrajencem. Nagrade so:

- 150x naturkraftwerk Set za gojenje tvoje Božično drevo 2028

Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

Vrednost posamezne nagrade ne presega vrednosti 10 € z vključenim DDV.

6. Žrebanje/Dodeljevanje nagrad in obveščanje o nagrajencu

Nagrado prejme prvih 150 udeležencev. Vsi nadaljnji udeleženci bodo pred začetkom sodelovanja obveščeni, da nagrade niso več na voljo, še vedno pa bodo lahko izpolnili kviz. 

7. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri.

Nagrado bo nagrajenec prejel takoj, ko izpolni anketo v ID HUB-u.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

·         se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;

·         nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;

·         se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre;

·         v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

8. Izključitev odgovornosti

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

·        (ne)delovanje spletne strani;

·        vse ostale aktivnosti na spletni strani;

·        kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri;

·        kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

9. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi pravili, splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči hkrati soglaša, da organizatorju nagradne igre ali od njega pooblaščenim osebam oz. sopogodbenikom dovoli uporabo svojih osebnih podatkov (ime in priimek, elektronski naslov) za namene:

a.      prejemanje revije in splošnih novic: Prejemali boste tiskano oziroma elektronsko revijo, newsletter, novosti, ugodnosti, ponudbe, vabila na dogodke, vabila za sodelovanje v nagradnih igrah ter vabila za sodelovanje pri anketiranju in raziskavah;

b.      prejemanje prilagojenih ponudb: Prejemali boste prilagojeno ponudbo naših produktov in storitev ter ostale novosti, ugodnosti, vabila na dogodke, vabila za sodelovanje v nagradnih igrah in vabila na servise;

c.      prejemanje osebno prilagojenih ponudb: Upravljavci bodo na osnovi individualne analize nakupovalnih navad, preteklih nakupih, vaših zanimanj in osebnih lastnosti (zlasti analize in vrednotenja, odpiranja elektronskih oglasov, klikov na ponujene linke, slikovnega materiala) in anketiranja oblikovali vaš osebnostni profil in temu primerno oblikovali ponudbo storitev za vas;

Upravljavci bodo osebne podatke do preklica ali roka, ki je določen z zakonom, obdelovali za namene, v katere je posameznik izrecno privolil. Upravljavci bodo osebne podatke hranili in varovali na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Upravljavci se zavezujejo, da osebnih podatkov ne bodo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez pridobitve pisne privolitve posameznika.

Udeleženci nagradne igre so seznanjeni, da lahko v vsakem trenutku prekličejo privolitev za uporabo svojih osebnih podatkov na info(kwfat)volkswagen(kwfdot)si. Seznanjeni so, da imajo glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Seznanjeni so, da lahko upravljavci njihove osebne podatke posredujejo tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki za upravljavce izvajajo podporo poslovnim procesom oziroma dodatne aktivnosti: marketinškim agencijam, distributerjem pošiljk ter razvijalcem in vzdrževalcem informacijskih rešitev.

Podrobnejše informacije o tem, kako upravljavec ravna z osebnimi podatki, so vam na voljo na www.poslo.si/stopite-v-stik/gdpr.

11. Dokumentacija

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer: dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja tri (3) leta; dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

12. Dostop do pravil nagradne igre

Navodila nagradne igre so dostopna na https://www.volkswagen.si/splosni-pogoji-nagradne-igre-darilo-narave ter dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

13. Ostale določbe

Organizator in izvajalec ne odgovarjata za zapoznelo sodelovanje. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani www.volkswagen.si, kjer so navedena pravila nagradne igre.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

 

Ljubljana, 25. 11. 2021

Oh-oh!
Zdi se, da vaš brskalnik ni posodobljen. Mogoče naša spletna stran ne deluje optimalno. Večina brskalnikov (ne pa MS Internet Explorer 11 in starejši) še vedno deluje dobro.

Priporočamo vam, da posodobite svoj spletni brskalnik!
Najnovejša različica lahko zagotovi dobro izkušnjo kjer koli v internetu.

Hvala za obisk in se zabavajte,
Vaša ekipa Volkswagen