Zapri meni
Zapri

Splošni pogoji nagradne igre "Volkswagen sistem za avtomatsko uravnavanje razdalje (ACC)"

1. Splošne določbe

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri "Volkswagen sistem za avtomatsko uravnavanje razdalje (ACC)". Organizator: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana, matična št.: 5758980000, ID št. za DDV: SI61431761 (v nadaljevanju: organizator).

Izvajalec: iPROM, d.o.o., Ulica Ivice Pirjevčeve 16, 1211 Ljubljana - Šmartno, matična: 1399918000, ID št. za DDV: SI83333193 (v nadaljevanju: izvajalec).

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 24. 11. 2020 do vključno 23:59 ure dne 30. 11. 2020. Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo.

 

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre "Volkswagen sistem za avtomatsko uravnavanje razdalje (ACC)" (v nadaljevanju nagradna igra) je promocija storitev podjetja Porsche Slovenija na Facebooku. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka v skladu s predpisi o oglaševanju storitev, ki jih zastopa organizator nagradne igre.

 

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne morejo sodelovati izvajalci nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci), osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi pravili.

 

4. Način sodelovanja

Udeleženci nagradne igre sodelujejo tako, da oddajo komentar pod Facebook objavo in z njim odgovorijo na v objavi zastavljeno nagradno vprašanje. V žrebanju sodelujejo izključno udeleženci, ki sodelujejo tekom trajanja nagradne igre.

Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat na posameznem kanalu družbenih omrežij (enkrat na Facebooku). Nakup produktov Porsche Slovenija ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre. Udeleženec lahko kadarkoli prekliče sodelovanje v nagradni igri. Preklic mora zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na e-naslov organizatorja info@porsche.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz nagradne igre izhajajo.

Dobitniki nagrad bodo objavljeni na Facebook strani Volkswagen Slovenija v komentarju pod objavljeno nagradno igro ( https://www.facebook.com/VolkswagenSlovenija/).

Vsaka uporaba lažnih ali dvojnih profilov ali upravičen sum tega se sankcionira z izločitvijo sodelujočega iz nagradne igre.

 

5. Nagrade:

V sklopu nagradne igre bodo podeljenih dvajset (20) nagrad dvajsetim nagrajencem. Nagrade so:

- 20x zaščitna maska Volkswagen.

Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Nagrajenec nagrado lahko prenese na tretjo osebo, ampak mora javiti ime in priimek te osebe, ki bo koristila nagrado.

Vrednost posamezne nagrade ne presega vrednosti 10 € z vključenim DDV.

 

6. Žrebanje/Dodeljevanje nagrad in obveščanje o nagrajencu

Žrebanje bo potekalo 1. 12. 2020 na sedežu izvajalca nagradne igre, izvedla pa ga bo s strani organizatorja potrjena komisija.

Žreb bo opravljen tako, da bo izmed komentarjev, objavljenih v objavah vezanih na nagradno igro, nagrajenca izžrebala 3-članska komisija predstavnikov izvajalca, ki izpolnjuje zahteve 4. člena. Žreb bo računalniško evidentiran, oz. se bo o njem vodil zapisnik. Evidenca ali zapisnik se hrani na sedežu organizatorja nagradne igre v skladu s temi pravili.

Ob zaključku nagradne igre bo na Facebook strani Volkswagen Slovenija objavljeno ime nagrajencev. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena in priimka na časovnici. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Organizator in izvajalec pregledata vse objavljene komentarje in zadržujeta pravico diskvalifikacije sodelujočega, če:

· sodelujoči prekrši pravila;

· sodelujoči ne odgovori na prošnjo organizatorja v roku 96 ur ali odda napačne podatke ali zaradi drugega razloga ni moč stopiti v kontakt z njim;

· komentar je žaljiv ali vulgaren, omenjene so znane osebe ali pa vsebina ni v skladu s slovenskim zakonom.

 

7. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter v primeru, da so izžrebani, organizatorju v zasebnem sporočilu v roku 4 delovnih dni posredujejo podatke, potrebne za pošiljanje nagrade (ime in priimek ter naslov). V primeru, da izžrebanec pravočasno ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov, se šteje, da je nagrado zavrnil, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrad takim izžrebancem.

Nagrade se torej v takem primeru ne podelijo.

Nagrado bo nagrajenec prejel po pošti na izbrani naslov.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

· se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;

· nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;

· se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre;

· se nagrajenec v zasebnem sporočilu na Facebook strani v roku dveh dni ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade;

· v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

 

8. Izključitev odgovornosti

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

· (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook in Instagram;

· vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook in Instagram;

· kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju;

· nedostavljene pošiljke z nagradami;

· kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

 

9. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi Pravili, splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči hkrati soglaša, da organizatorju nagradne igre ali od njega pooblaščenim osebam oz. sopogodbenikom dovoli uporabo svojih osebnih podatkov (kontaktni podatki na Facebooku in Instagramu, elektronski naslov in/ali telefonska številka) za namene obveščanja o akcijah, novih izdelkih, nagradnih igrah in drugih promocijskih aktivnostih z možnostjo odjave. Navedene podatke lahko organizator nagradne igre obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve oz. največ 5 let po žrebanju. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

 

11. Dokumentacija

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer: dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja tri (3) leta; dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

 

12. Dostop do pravil nagradne igre

Navodila nagradne igre so na Facebook strani Volkswagen Slovenija v zapisku Splošni pogoji nagradne igre "Volkswagen sistem za avtomatsko uravnavanje razdalje (ACC)" ter dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

 

13. Ostale določbe

Organizator in izvajalec ne odgovarjata za zapoznele ali neprimerne objave. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na Facebook strani Volkswagen Slovenija v zapiskih, kjer so navedena pravila nagradne igre.

Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Facebook ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju oz. izvajalcu in ne družbi Facebook.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

 

Ljubljana, 23. 11. 2020

Oh-oh!
Zdi se, da vaš brskalnik ni posodobljen. Mogoče naša spletna stran ne deluje optimalno. Večina brskalnikov (ne pa MS Internet Explorer 11 in starejši) še vedno deluje dobro.

Priporočamo vam, da posodobite svoj spletni brskalnik!
Najnovejša različica lahko zagotovi dobro izkušnjo kjer koli v internetu.

Hvala za obisk in se zabavajte,
Vaša ekipa Volkswagen